Canon de rugăciune către Îngerul Păzitor

Canonul de rugăciune către Îngerul Păzitor

Cântarea 1, glasul al 8-lea:

Irmos: Apa trecând-o ca pe uscat și din răutatea Egiptului scăpând izraeliteanul a strigat: Izbăvitorului și Dumnezeului nostrum să-I cântăm.

Doamne Iisuse Hristoase Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine păcătosul.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Mântuitorule, învrednicește pe robul Tău a cânta cântare și a lăuda, după vrednicie, pe Îngerul cel fără de trup, pe învățătorul și păzitorul meu.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Eu unul acum zac întru neînțelepție și în lene, iar Tu, învățătorul și păzitorul meu, nu mă lăsa pe mine ca să pier.

Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.

Cu rugăciunea Ta îndreptează mintea mea să fac poruncile lui Dumnezeu, ca să primesc de la Dumnezeu lăsarea păcatelor, și mă rog Ție, învață-mă să urăsc cele rele.

Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Roagă-Te, Fecioară, pentru mine, robul Tău, către dătătorul bunătăților, cu Îngerul, păzitorul meu, și mă învață pe mine să fac poruncile Fiului Tău și Făcătorului meu.

Cântarea a 3-a:

Irmos: Doamne, Cel ce ai făcut cele de deasupra crugului ceresc și ai zidit Biserica, Tu pe mine mă întărește întru dragostea Ta; că Tu ești marginea doririlor și credincioșilor întărire, Unule Iubitorule de oameni.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Tot gândul și tot sufletul meu spre Tine îl pun, păzitorul meu : deci Tu de toată răutatea vrăjmașului mă izbăvește.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Vrăjmașul mă calcă pe mine și mă învață întotdeauna să fac voile lui, iar Tu, învățătorul meu, nu mă lăsa pe mine ca să pier.

Slavă…
Dăruiește-mi să cânt cântare cu mulțămită și cu osârdie Făcătorului și Dumnezeului meu, și ție Preabunule Înger, păzitorului meu. Izbăvitorul meu, scoate-mă de la vrăjmașii cei ce mă urăsc pe mine.

Și acum…
Vindecă, Preacurată, rănile cele cu multă durere din sufletul meu și alungă pe vrăjmașii cei ce mă urăsc pe mine.

Sedealna

Din dragoste sufletească strig către Tine, păzitorul sufletului meu și întru tot Sfinte Îngere al meu : acoperă-mă și mă apără totdeauna de cursele vrăjmașului, și mă îndreptează la viața cea cerească, înțelepțindu-mă, luminându-mă și întărindu-mă pe mine.

Slavă…. Și acum…

Nenuntită de Dumnezeu Născătoare, Preacurată, Ceea ce fără de sămânță ai născut pe Stăpânul tuturor. Pe Acela Roagă-L, să mă izbăvească de toată nepriceperea, și să dea umilință și lumină sufletului meu și curăție greșelilor, Ceea ce ești Una Grabnică Apărătoare.

Cântarea a 4-a:

Irmos: Am auzit, Doamne, taina rânduielii Tale, cunoscut-am lucrurile Tale și am preaslăvit Dumnezeirea Ta.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Roagă pe Iubitorul de oameni Dumnezeu, Tu, păzitorul meu, și nu mă lăsa pe mine, ci pururea apără în pace viața mea și-mi dă mie mântuire neclintită.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Ca pe un păzitor și apărător, primindu-Te de la Dumnezeu, Îngere, te rog pe Tine, Sfinte, din toate nevoile mă slobozește.

Slavă…
Păzitorul meu, toată întinăciunea mea curățește-o cu sfințenia Ta și cu rugăciunile Tale să fiu lepădat de partea cea de-a stânga și să fiu părtaș slavei.

Și acum…
Nepricepere îmi stă înainte, Preacurată, de relele ce m-au înconjurat pe mine, ci degrabă din acestea izbăvește-mă, căci către Tine una am alergat.

Cântarea a 5-a:

Irmos: Pentru ce m-ai lepădat de la fața Ta, Cel ce ești Lumină neapusă, și m-a acoperit întunericul cel străin pe mine, ticălosul. Ci mă întoarce la lumina poruncilor Tale, îndreptează căile mele, rogu-mă.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Ca Cela ce ai îndrăzneală către Dumnezeu, Sfinte păzitorule al meu, pe Acela roagă-L, să mă izbăvească de relele ce mă supără pe mine.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Lumină luminoasă, strălucește luminat sufletul meu, învățătorule al meu și păzitorule Îngere, Cel dat mie de la Dumnezeu.

Slavă…
Alinează inima mea de tulburarea de acum și mă întărește a priveghea în cele bune, păzitorule al meu, și mă îndreptează minunat spre liniștea vieții.

Și acum…
Cuvântul lui Dumnezeu s-au sălășluit Întru Tine, de Dumnezeu Născătoare, arătându-te pe Tine oamenilor scară cerească, căci prin Tine s-a pogorât la noi Cel Preaînalt.

 

Cântarea a 6-a:

Irmos: Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul și Lui voi spune scârbele mele, că s-a umplut sufletul meu de rele și viața mea de iad s-a apropiat. Deci mă rog ca Iona, din stricăciune, Dumnezeule, scoate-mă.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

De toată năpasta mă slobozește și de scârbe mă mântuiește, rogu-mă Ție, Sfinte Îngere, păzitorule al meu cel bun.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Deșteaptă mintea mea și mă luminează, rogu-mă Ție, Sfinte Îngere, ca să cuget totdeauna cele de folos, îndreptează-mă.

Slavă…
Îngere a lui Dumnezeu, pe mine, cel ce adorm rău de greutatea păcatelor, păzește-mă, ca cel ce priveghezi, și cu ruga Ta mă scoală la slavoslovie.

Și acum…
Marie, Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Nenuntită, Nădejdea credincioșilor, înălțările vrăjmașilor le surpă, iar pe cei ce te cântă pe Tine îi veselește.

Condac

Milostiv arată-te spre mine, Sfinte Îngere al Domnului, păzitorul meu și nu te depărta de la mine, spurcatul, ci mă luminează pe mine cu lumina Ta cea neapropiată și mă fă vrednic Împărăției Cerești.

Icos
Pe sufletul meu cel înjosat cu mulțimea smintelilor, tu, înaintestătătorule, învrednicește-l slavei cerești celei negrăite și împreună cântător cu cetele puterilor celor fără de trup ale lui Dumnezeu. Pe mine, dar mă miluiește, mă apără și cu gânduri bune luminează sufletul meu, și cu slava Ta, Îngere al meus ă mă îmbogățesc. Surpă pe vrăjmașii cei ce-mi gândesc mie rău și fă-mă vrednic Împărăției Cerești.

 

Cântarea a 7-a:

Irmos: Tinerii evreilor în cuptor cu îndrăzneală au călcat văpaia și focul în rouă l-au prefăcut, cântând : Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeule, în veci.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Fii Milostiv și roagă-L pe Dumnezeu, Îngere al Domnului, căci pe Tine te am apărător în toată viața mea și iarăși învățător și păzitor de la Dumnezeu dăruit mie în veci.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Nu lăsa ticălosul meu suflet, cel ce pe cale călătorește, să fie ucis de tâlhari, Sfinte Îngere, care s-a încredințat ție nevinovat, de la Dumnezeu, ci îl povățuiește pe el la calea pocăinței.

Slavă…
Pe sufletul meu cel cu totul rușinat, scoate-l de la gândurile și faptele cele viclene, apucă înainte, Învățătorule al meu, și-mi dă vindecare prin cugete bune, ca întotdeauna să mă îndreptez la calea cea dreaptă.

Și acum…
Umple de înțelepciune și de tărie dumnezeiască pe toți, Cela ce ești Înțelepciune Ipostanică a celui Preaînalt, pentru Născătoarea de Dumnezeu, pe cei ce strigă: Dumnezeul Părinților noștri, bine ești cuvântat.

Cântarea a 8-a:

Irmos: De șapte ori muncitorul haldeilor a ars cuptorul nebunește, pentru cinstitorii de Dumnezeu, iar văzându-i pe aceștia cu putere mai bună mântuiți, a strigat: Pe Făcătorul și Mântuitorul, tineri binecuvântați-L, preoți lăudați-L, popoare preaînălțați-L întru toți vecii.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Cel de la Dumnezeu trimis, întărește viața mea, a robului Tău, Prebunule Îngere, și nu mă lăsa pe mine în veci.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Pe Tine, cela ce ești Înger bun, păzitor și învățător al sufletului meu, Te laud, Preafericite în veci.

Binecuvântăm pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Domnul.

Să fii mie acoperământ și îngrădire în ziua ispitirii tuturor oamenilor, întru care cu foc se vor ispiti faptele și cele bune și cele rele.

Și acum…
Fii mie ajutătoare și liniște, robului Tău, de Dumnezeu Născătoare pururea Fecioară, și nu mă lăsa pe mine să fiu lipsit de stăpânirea Ta.

Cântarea a 9-a:

Irmos: Spăimântatu-s-a de aceasta cerul și marginile pământului s-au minunat că Dumnezeu s-a arătat oamenilor trupește și pântecele Tău s-a făcut mai desfătat decât cerurile. Pentru aceea pentru Tine Născătoare de Dumnezeu, căpeteniile cetelor Îngerești și omenești Te slăvesc.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, miluiește-mă pe mine păcătosul.

Miluiește-mă, Unule Mântuitorul meu, că milostiv și îndurat ești, și mă fă pe mine părtaș cetelor drepților.

Stih: Sfinte Îngere, păzitorul vieții mele, roagă-te lui Hristos Dumnezeu pentru mine, păcătosul.

Îngere al Domnului, dăruiește-mi mie pururea a gândi și a face cele de folos, arată-mă tare în neputință și fără prihană.

Slavă…
Ca cel ce ai îndrăzneală către Împăratul Ceresc, pe Acela roagă-L și cu ceilalți fără de trupuri, să mă miluiască pe mine ticălosul.

Și acum…
Îndrăzneală multă având, Fecioară, către Cel ce s-a Întrupat din Tine, slobozește-mă din legături și-mi dă mie dezlegare și mântuire cu rugăciunile Tale.

Rugăciune către Îngerul Păzitor

Îngerul lui Hristos cel preasfânt, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat precurată lumina Ta și te-am izgonit de la mine cu toate lucrurile cele de rușine: cu minciunile, cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținrea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu necurăția, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu îndrăznirea spre păcate, având deosebită voire spre toată pofta cea rea, trupească. O, reaua mea voire, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți la mine, care mă aflu căzut în păcate? Sau cu ce ochi, Îngerul lui Hristos, vei căuta spre mine, cel ce m-am împleticit așa de rău în lucruri întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare faptelor mele celor amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul! De aceea cad înaintea Ta și mă rog, Păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul robul tău. Fii mie ajutor și sprijinitor asupra pizmașului meu celui rău, cu sfintele Tale rugăciuni și Împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Comentarii

Articole similare