Rugăciunile de seară

RUGĂCIUNILE DE SEARĂ

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin.

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale și ale tuturor sfinților, miluiește-ne pe noi. Amin.

Slavă Ţie, Dumnezeul nostru, slavă Ţie!

Rugăciune către Duhul Sfânt

Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pretutindeni eşti şi toate le împlineşti, Vistierul bunătăţilor şi Dătătorule de viaţă, vino şi Te sălăşluieşte întru noi şi ne curăţeşte pe noi de toată spurcăciunea şi mântuieşte, Bunule, sufletele noastre.

De la Paşti şi până la Înălţare, în locul rugăciunii „Împărate Ceresc”, se cântă troparul: „Hristos a Înviat din morţi cu moartea pe moarte călcând şi celor din morminte viaţă dăruindu-le”. (de trei ori)

De la Înălţare până la Duminica Mare, rugăciunile se încep cu „Sfinte Dumnezeule”, fără a citi „Împărate Ceresc”.

După Paşti, întreaga Sptămână Luminată, în locul rugăciunilor de dimineaţă se citesc „Ceasurile Pascale”.

Aceste explicaţii se referă şi la Rugăciunile de dimineaţă.

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluieşte-ne pe noi! (de 3 ori)

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!

Rugăciune către Sfânta Treime

Prea Sfântă Treime, miluieşte-ne pe noi. Doamne, curăţeşte păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre. Sfinte, cercetează şi vindecă neputinţele noastre pentru Numele Tău.

Doamne miluieşte, Doamne miluieşte, Doamne miluieşte. Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Tatăl nostru, care eşti în ceruri sfinţească-se Numele Tău, vie împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa şi pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăveşte de cel viclean.

Miluieşte-ne pe noi, Doamne, miluieşte-ne pe noi, că nepricepându-ne de nici un răspuns, această rugăciune aducem Ție, ca unui Stăpân, noi păcătoşii robii Tăi; miluieşte-ne pe noi.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Doamne, miluieşte-ne pe noi, că întru Tine nădăjduim, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fărădelegile noastre, ci caută şi acum ca un milostiv, şi ne izbăveşte pe noi de vrăjmaşii noştri, că Tu eşti Dumnezeul nostru şi noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale şi numele Tău chemăm.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Uşa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată Născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce nădăjduim întru tine, ci să ne mântuim prin tine din nevoi, că tu eşti mântuirea neamului creştinesc.

Doamne miluieşte (de 12 ori). Slavă… Şi acum…

Rugăciunea întâi a Sfântului Macarie cel Mare, către Dumnezeu Tatăl

Dumnezeule cel veşnic şi Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi toate păcatele ce am făcut în această zi: cu lucrul, cu cuvântul şi cu gândul; şi curățeşte, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului şi a sufletului. Şi-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace ca, sculându-mă din ticălosul meu aşternut, bine să plac preasfântului Tău nume în toate zilele vieții mele şi să calc pe vrăjmaşii cei ce se mă luptă, pe cei trupeşti şi pe cei fără de trup. Şi mă izbăveşte, Doamne, de gândurile cele deşarte, care mă spurcă şi de poftele cele rele. Că a Ta este împărăția, puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a doua a Sfântului Antioh către Domnul nostru Iisus Hristos

Atotțiitorule Cuvinte al Tatălui, însuţi fiind desăvârşit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te depărta niciodată de la mine robul Tău, ci odihneşte întru mine pururea, Iisuse, Cel ce eşti Păstor bun al oilor Tale. Nu mă da ispitei şarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, dormind eu, mă păzeşte cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu Care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, şi mie, nevrednicului robului Tău, mântuirea Ta în aşternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea Crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu Patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzeşte şi mă ridică, la vreme cuvioasă, spre a Ta slăvire, că preaslăvit eşti cu Cel fără de început al Tău Părinte şi cu Preasfântul Duh în veci. Amin.

Rugăciunea a treia către Sfântul Duh

Doamne, Împărate ceresc, Mângâietorule, Duhule adevărate, milostiveşte-Te spre mine, păcătosul robul Tău, şi mă miluieşte şi-mi iartă mie, nevrednicului, toate câte am greşit Ție astăzi ca un om, şi nu numai ca un om, ci şi mai rău decât dobitocul. Păcatele mele cele de voie şi cele fără de voie, cele ştiute şi cele neştiute, care sunt din tinerețe, din obiceiul cel rău, din voia cea slobodă şi din lene; ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine şi nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebuneşte am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut şi cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut şi nu-mi aduc aminte; că acestea toate şi mai mari decât acestea am făcut. Miluieşte-mă, Stăpâne şi Făcătorul meu, pe mine, leneşul şi nevrednicul robul Tău, şi mă uşurează şi mă slobozeşte şi mă iartă, ca un bun şi de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc şi să dorm eu, păcătosul şi necuratul şi ticălosul, şi să mă închin şi să cânt şi să preaslăvesc preacinstit numele Tău, împreună cu al Tatălui şi cu al Unuia-Născut Fiului Lui, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a patra

Doamne Dumnezeul nostru, orice am greşit în această zi cu cuvântul, cu lucrul şi cu gândul, ca un Bun şi Iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace şi fără scârbă dăruieşte-mi. Pe îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere şi să mă păzească de tot răul. Că Tu eşti păzitorul sufletelor şi al trupurilor noastre şi Ție slavă înălțăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciunea a cincea

Doamne Dumnezeul nostru, întru Care am crezut şi al Cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului şi trupului, celor ce mergem spre somn; păzeşte-ne de toată năluca şi fără de întunecata dulceaţă, potoleşte pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupeşti şi ne dă în curăție a viețui cu lucrurile şi cu cuvintele, ca, dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine eşti cuvântat în veci. Amin.

Rugăciunea a şasea a Sfântului Ioan-Gură-de-Aur

Pentru ceasurile zilei

Doamne, primeşte-mă întru pocăinţă. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi şi aducere aminte de moarte şi umilinţă. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare. Doamne, dă-mi răbdare şi voie nebiruită şi blândeţe. Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica ta în inima mea. Doamne, învredniceşte-mă să te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi să fac întru toate voia ta. Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavoli şi de patimile trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuviincioase. Doamne, ştiu că faci precum vrei tu, deci să fie şi întru mine, păcătosul, voia ta. Că binecuvântat eşti în veci. Amin.

Pentru ceasurile nopţii

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăveşte-mă de muncile cele de veci. Doamne, de am greşit fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă.

Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea, neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită. Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea.

Doamne, eu ca un om am greşti, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, mă miluieşte, văzând neputinţa sufletului meu. Doamne, trimite mila ta întru ajutorul meu, ca să proslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robu Tău, în Cartea Vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun.

Doamne Dumnezeul meu, deşi n-am făcut nimic bun înaintea Ta, dă-mi după harul tău, să pun început bun. Doamne, stropeşte inima mea cu roua harului Tău. Doamne al cerului şi al pământului, pomeneşte-mă pe mine, păcătosul, ruşinatul şi necuratul robul Tău întru împărăţia Ta. Amin.

Rugăciunea a şaptea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preacurată şi binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău şi Dumnezeului nostru spre pătimaşul meu suflet, şi cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără prihană să o trec şi prin tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, ceea ce eşti una curată şi binecuvântată.

Rugăciunea a opta către Sfântul Îngerul

Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt şi acoperitorul sufletului şi al trupului meu, iartă-mi toate câte am greşit în ziua de astăzi, şi de toată viclenia vrăjmaşului meu celui protivnic mă izbăveşte; ca să nu mânii cu nici un păcat pe Dumnezeul meu şi te roagă pentru mine, păcătosul şi nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății şi milei Preasfintei Treimi şi Maicii Domnului meu Iisus Hristos şi tuturor sfinților. Amin.

Condacul Născătoarei de Dumnezeu

Apărătoare Doamnă, pentru biruinţă mulţumiri, izbăvindu-ne din nevoi, aducem Ţie, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăveşte-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!

Fecioară care eşti pururea slăvită, de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primeşte rugăciunile noastre şi le du Fiului tău şi Dumnezeului nostru, ca să mântuiască şi să lumineze, pentru tine, sufletele noastre.

Toată nădejdea mea spre tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzeşte-mă sub acoperământul tău.

De Dumnezeu Născătoare, Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine, păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău şi de a ta folosinţă, că spre tine nădăjduieşte sufletul meu şi mă miluieşte.

Rugăciunea Sfântului Ioanichie

Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperemântul meu este Duhul Sfânt, Treime Sfântă, slavă Ție.

Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim. (metanie)

 

Slavă… Şi acum… Doamne miluieşte (de 3 ori).

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioşilor părinţilor noştri, şi ale tuturor sfinţilor, miluieşte-mă pe mine, păcătosul.

 

De la Paşti până la Înălţarea Domnului în locul acestei rugăciuni (« Cuvine-se cu adevărat… ») se citeşte Irmosul 9 din Caconul Paştilui :Îngerul a strigat Celei pline de dar, curată Fecioară, bucură-te şi iarăşi zic bucură-te, că Fiul Tău a înviat a treia zi din mormânt. Luminează-te, luminează-te, noule Ierusalime, că slava Domnului peste tine a răsărit. Saltă acum şi te bucură Sioane; iar tu, curată Născătoare de Dumenzeu, veseleşte-te întru Învierea Celui născut al tău.

Aceste explicaţii se referă şi la rugăciunile de dimineaţă.

Rugăciunea Sfântului Ioan Damaschin

Stăpâne, Iubitorule de oameni, au doară nu-mi va fi acest pat groapă? Sau încă vei lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte şi iată moartea îmi stă de faţă. De judecata Ta, Doamne, mă tem şi de munca cea fără de sfârşit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe Tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea Te mânii şi pe Preacurata Maica Ta şi pe toate puterile cereşti şi pe sfântul Înger, păzitorul meu. Şi ştiu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea Ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda şi munca. Ci, rogu-Te, Doamne, mântuieşte-mă după mulțimea bunătății Tale, că de vei mântui pe cel drept, nu e lucru mare, iar de vei milui pe cel curat, nu e nici o minune, că sunt vrednici de mila Ta; ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila Ta, întru aceasta să arăți iubirea Ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea şi milostivirea Ta cea nespusă, ci, precum voieşti, tocmeşte pentru mine lucrul.

Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm întru moarte, ca nu cândva să zică vrăjmaşul meu: întăritu-m-am asupra lui.

Slavă…

Sprijinitor sufletului meu fii, Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse; izbăveşte-mă de ele şi mă mântuieşte, Bunule, ca un iubitor de oameni.

Şi acum…. Amin.

Preaslăvită Maica lui Dumnezeu, care eşti mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima şi cu gura, mărturisind că tu eşti de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat şi te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

Apoi să-ţi săruţi crucea ta şi să faci semnul Sfintei Cruci pe locul unde vrei să te culci, de la cap până la picioare, aşijderea şi spre toate colţurile, spunând rugăciunea:

Rugăciunea Cinstitei Cruci

Să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii Lui, şi să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe Dânsul. Să piară cum piere fumul; cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolii de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, preacinstită și de viață făcătoarea Crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea Celui ce S-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, ce S-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe Tine, cinstită Crucea Sa, spre izgonirea a tot pizmașul. O, preacinstită și de viață făcătoare Crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară, Născătoare de Dumnezeu, și cu toți sfinții în veci. Amin.

Îngrădește-mă, acoperă-mă și mă păzește, Doamne, cu puterea cinstitei și de viață purtătoarei Crucii Tale, depărtând de la mine tot răul. Amin.

Rugăciune

Slăbeşte, lasă, iartă, Dumnezeule, greşelile noastre cele de voie şi cele fără de voie, cele cu lucrul şi cu cuvântul, cele cu ştiință şi cu neştiință, cele din noapte şi din zi, cele cu mintea şi cu gândul. Toate le iartă nouă, ca un Bun şi Iubitor de oameni.

Pe cei ce ne urăsc pe noi şi ne fac strâmbătate, iartă-i, Doamne. Celor ce ne fac bine, fă-le bine. Fraților şi rudeniilor noastre, dăruieşte-le cererile cele către mântuire şi viață veşnică. Pe cei ce sunt întru neputință, cercetează-i şi vindecare dăruieşte-le. Cu cei călători, împreună călătoreşte, poporului la oaste ajută-i. Celor ce ne slujesc şi ne miluiesc pe noi, iertare păcatelor dăruieşte-le. Pe cei ce ne-au poruncit nouă, nevrednicilor, să ne rugăm pentru dânşii, miluieşte-i după mare mila Ta. Pomeneşte, Doamne, pe cei mai dinainte adormiți, părinți şi frați ai noştri, şi le dă lor odihnă, unde cercetează lumina Feței Tale. Pomeneşte, Doamne, pe frații noştri cei robiţi şi-i izbăveşte de toată înconjurarea. Pomeneşte, Doamne, pe cei ce aduc roduri şi fac bine întru sfintele Tale biserici şi le dă lor cererile cele către mântuire şi viață veşnică. Pomeneşte-ne, Doamne, şi pe noi, smeriții, păcătoşii şi nevrednicii robii Tăi! Luminează mintea noastră cu lumina cunoştinței Tale şi ne îndreptează în calea poruncilor Tale, pentru rugăciunile Preacuratei Stăpânei noastre, de Dumnezeu Născătoarea şi pururea Fecioara Maria, şi ale tuturor Sfinților Tăi, că bine eşti cuvântat în vecii vecilor. Amin.

Și ne dă nouă, Stăpâne, celor ce mergem spre somn, odihnă trupului și sufletului; și ne păzește pe noi de întunecatul somn al păcatului și de toată întunecata și cea de noapte patimă a dulceții. Contenește întărâtările patimilor, stinge săgețile vicleanului cele aprinse, cele pornite asupra noastră cu vicleșug. Zburdările trupului nostru le potolește și tot gândul nostru cel pământesc și trupesc adoarme-l. Și ne dăruiește nouă, Dumnezeule, minte deșteaptă, cuget curat, inimă trează, somn ușor și de toată nălucirea satanei nestrămutat. Şi ne scoală pe noi în vremea rugăciunii, întăriți întru poruncile Tale și pomenirea judecăților Tale întru noi nestricată având-o. Cuvântare de slava Ta în toată noaptea ne dăruiește, ca să cântăm și să binecuvântăm și să slăvim preacinstitul și preaîncuviințatul Numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Preaslavită pururea Fecioară, binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, du rugăciunea noastră la Fiul Tău și Dumnezeul nostru, și cere să mântuiască prin tine sufletele noastre.

Mărturisirea păcatelor în toate zilele

Marturisesc Tie, Domnului Dumnezeului meu, Celui in Treime Sfânt, slăvit si inchinat, Tatalui si Fiului si Sfantului Duh, toate pacatele mele cele ce am facut in toate zilele vietii mele si in tot ceasul, şi în vremea de acum şi în toate zilele trecute şi în nopţi, cu fapta cu cuvantul şi cu gândirea, cu îmbuibarea şi cu beţia, cu mâncarea pe ascuns, cu vorba deşartă, cu trândăvirea, cu lenea, cu grăirea împotrivă, cu neascultarea, cu clevetirea, cu pizma, cu osândirea, cu nebăgarea de seamă, cu iubirea de sine, cu răpirea, cu minciuna, cu dobânzi spurcate, cu multă agoniseală, cu râvnirea, cu zavistia, cu mânia, cu ţinerea de minte a răului, cu urâciunea, cu luarea de mită şi cu toate simţirile mele: cu vederea, cu auzul, cu mirosul, cu gustul, cu pipăirea şi cu alte păcate ale mele sufleteşti şi trupeşti, cu care pe Tine, Dumnezeul meu şi Făcătorul meu Te-am mâniat şi pe aproapele meu l-am nedreptatit, pentru care căindu-mă vinovat pe mine mă pun înaintea Ta şi voiesc să mă pocăiesc, numai Doamne, Dumnezeul meu, ajută-mi, cu lacrimi şi cu smerenie mă rog, iartă-mi cu milostivirea Ta toate păcatele mele şi mă dezleagă de toate acestea, care le-am făcut înainte Ta, ca un bun şi de oameni iubitor. Amin.

Când vrei să te culci, zi

În mâinile Tale, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, îmi încredinţez sufletul meu, păzeşte-mă, binecuvintează-mă, miluieşte-mă după mare mila Ta şi după mulţimea îndurărilor Tale şi viaţă veşnică îmi dăruieşte. Amin.

Apoi, făcându-ţi semnul crucii şi cu rugăciunea pe buze şi în minte adormind, cu nădejde gândeşte-te la ziua judecăţii, cum vei sta înaintea lui Dumnezeu. 

Comentarii

Articole similare