Pastorala de Învierea Domnului a Patriarhului Moscovei și întregii Rusii KIRILL

Pastorala de Învierea Domnului
Patriarhul Moscovei și întregii Rusii KIRILL
Arhipăstorilor, păstorilor, diaconilor, cinului monahal
și drept măritorilor fii și fiice ai Bisericii Ortodoxe Ruse

Iubiți întru Hristos arhipăstori,
cinstiți preoți și diaconi, iubitorilor de Dumnezeu monahi și monahii,
dragi frați și surori!

În această sfântă și mare zi, plină de bucurie pascală și lumină minunată, din gură în gură și de la inimă la inimă se transmite dătătoarea de viață buna vestire:

HRISTOS A ÎNVIAT!

Cu aceste cuvinte noi ne mărturisim nezdruncinata credință în Acela, lângă Crucea Căruia am stat în Vinerea Patimilor, Acela pe Care l-am plâns alături de ucenici și mironosițe-femei, rugându-ne în fața Sfântului Epitaf. Astăzi, împreună cu Oștirea Cerească, arătând unitatea Bisericii pământești și a Celei cerești, proclamăm solemn „Astăzi este mântuirea lumii, că Hristos a înviat, ca Un Atotputernic” (Canonul Pascal, Irmosul Cântării a 4-a).
Paștele Domnului este cea mai vie mărturisire a înțelepciunii lui Dumnezeu și a dragostei nemărginite a Creatorului față de neamul omenesc. Începutul istoriei, după cum știm, a fost umbrit de tragedia spirituală: prin căderea strămoșilor, ușile Raiului au fost închise pentru oameni, iar suferința și moartea au devenit de atunci consecințe inevitabile ale păcatului omenesc. Totuși, pierzând comunicarea du Dumnezeu – Sursa vieții, oamenii nu au fost lipsiți de bunătatea și dragostea Lui.
Totodată, precum scrie Nicolae Cabasila, un sfânt al secolului al 13-ea, „dragostea lui Dumnezeu a fost nemărginită, însă nu a existat un semn prin care ea sar manifesta” (Șapte omilii despre viața în Hristos. Omilia a 6-ea). Dragostea se vădește prin facerea binelui față de aproapele, și prin pregătirea de a îndura benevol greutăți, strâmtorare, și chiar suferințe de dragul acestuia. Mântuitorul le arată pe toate acestea. Prin întruparea Sa, El înnoiește firea omenească stricată de păcat, iar prin Răstignirea Sa pe Cruce, ne eliberează de puterea morții. „Așa noi am primit viața întru Hristos, – conclude cuviosul Efrem Sirul, – Trupul Domnului l-am gustat în loc de rodul pomului…, cu cinstitul Său sânge noi suntem spălați de blestem, iar prin nădejdea învierii… trăim întru Viața Lui” (Tâlcuire la Tetraevanghel).
Învierea Mântuitorului a deschis oamenilor porțile Împărăției Cerurilor și a umplut ființa noastră pământească de semnificație imperisabilă. Domnul S-a dăruit pe Sine tuturor celor care cred în El, ca model al virtuții, și a dobândit nestricăciunea, ca pe urmele Lui să pășească toți cei ce se mântuiesc, scrie cuviosul Maxim Mărturisitorul (Ambigua, 42). Iar pentru aceasta, noi trebuie, deja aici, pe pământ, să învățăm a respira cu aerul eternității, dezbrăcându-ne de omul cel vechi, împreună cu faptele lui (Col. 3:9), îndreptând viața noastră după Evanghelie și participând în Tainele Sfintei Biserici – moștenitoarei marilor făgăduințe ale lui Dumnezeu.
Credința în Învierea Mântuitorului potolește focul tulburărilor pământești și permite oamenilor să se înalțe deasupra deșertăciunii lumești, le ajută să respingă ispitele păcatului și să depășească diferite temeri. Ca răspuns la dragostea
Dumnezeiască, noi suntem chemați să arătăm „dragostea din inimă curată, din cuget bun, și din credință nefățarnică” (1 Tim.: 1-5). Ca răspuns la mila Sa – să arătăm milă față de toți oamenii care ne înconjoară. Ca răspuns la grija Sa – să avem grijă de îndreptarea vieții sociale în concordanță cu înaltele idealuri evanghelice.
Triumful pascal, trecând peste hotarele naționale și statale, unește milioane de creștini din țări diferite. Acest cor polifonic, împreună cu oștirile Puterilor Cerești fără de trupuri, înalță laude Domnului Iisus Care și-a vărsat Sângele pentru toți și a răscumpărat lumea cu prețul purtător de viață (Octoih, Glasul 6, stihiri pentru sâmbăta dimineața).
Această mulțumire, din an în an, din secol în secol, din mileniu în mileniu, răsună victorios în tot pământul – răsună, în pofida tuturor ispitelor, dificultăților, și încercărilor. Ea nu încetează din astăzi, când lumea suferă de molimă distrugătoare.
În prezentul timp, deloc ușor, este deosebit de important să-i susținem pe cei care suferă de boală și neputință, care se află în doliu după ce și-au pierdut rudenii și persoane apropiate, care sunt lipsiți de surse pentru existență, care nu poate veni la biserică. Să oferim susținere, pe măsura posibilităților, tuturor celor aflați în necesitate, să nu trecem indiferenți alături de cei care au nevoie de implicarea noastră umană, de atenție și grijă.
Cu foarte puțin timp în urmă, din cauza măsurilor anti-epidemiologice, mulți dintre noi nu au putut frecventa slujbele bisericești. Experiența dobândită a arătat, cât de important este să prețuim și să folosim orice oportunitate de a participa în rugăciunea comună, în slujbele și Tainele bisericești, mai cu seamă, la Dumnezeiasca Euharistie,
care ne unește cu Hristos și unii cu alții.
Dragii mei, vă felicit cordial de această sărbătoare măreață a Paștelui, și vă doresc multă sănătate și belșug de la Iisus Dătătorul de Viață. Milostivul Dumnezeu să ne învrednicescă de adevărata Sa împărtășire în ziua cea neînserată a Împărăției Sale, ca să mărturisim cu bucurie:

HRISTOS A ÎNVIAT!
ADEVĂRAT A ÎNVIAT HRISTOS!

KIRILL, PATRIARHUL MOSCOVEI ȘI AL ÎNTREGII RUSII
Paștele lui Hristos,

2021

Comentarii

Articole similare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *