Cântări liturgice

ANTIFONUL 1

Binecuvântează suflete al meu pe Domnul./ Bine eşti, cuvântat Doamne./
Binecuvântează suflete al meu pe Domnul/ şi toate cele dinlăuntrul meu/ numele cel Sfânt al Lui./
Binecuvintează suflete al meu pe Domnul/ şi nu uita toate răsplătirile Lui./
Pe Cel ce curăţeşte toate fărădelegile Tale,/ pre Cel ce vindecă toate bolile Tale./
Pe Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa Ta,/ pe Cel ce te încununează cu milă şi cu îndurări./
Pe Cel ce umple de bunătăţi pofta ta/ înnoise-vor ca ale vulturului tinereţile Tale./
Cel ce face milostenie Domnul/ şi judecată tuturor celor ce li se face strîmbătate./
Cunoscute a făcut căile Sale lui Moise/ fiilor Lui Israil voile Sale./
Îndurat şi milostiv este Domnul/ îndelung-răbdător şi Mult-milostiv./
Binecuvintează suflete al meu pe Domnul/ şi toate cele dinlăuntrul meu/ numele cel Sfînt al Lui./ Bine eşti cuvîntat, Doamne .

ANTIFONUL 2

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh.

Laudă, suflete al meu pre Domnul. Lăuda-voi pe Domnul în viaţa mea,/ cînta-voi Dumnezeului meu pînă ce voi fi./

Nu vă nădăjduiţi spre boieri, spre fiii oamenilor,/ întru care nu este mîntuire./

Ieşi-va duhul lui şi se va întoarce în pămîntul său,/ în ziua aceea vor pieri toate gîndurile Lui./

Fericit este căruia Dumnezeul lui Iacov este ajutorul lui,/ nădejdea lui spre Domnul Dumnezeul lui./

Spre Cel ce a făcut cerul şi pământul,/ marea şi toate cele ce sânt într-însele./

Spre Cel ce păzeşte adevărul în veac,/ spre Cel ce face judecată celor năpăstuiţi./

Spre Cel ce dă hrană celor flămânzi,/ Domnul dezleagă pe cei ferecaţi în obezi./

Domnul înţelepţeşte orbii./ Domnul ridică pe cei surpaţi./ Domnul iubeşte pe cei drepţi./

Domnul păzeşte pe cei nemernici./ Pe săracul şi pe văduva o va primi/ şi calea păcătoşilor o va pierde./

Împărăţi-va Domnul în veac,/ Dumnezeul Tău Sioane în neam şi în neam./

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Unule-Născut Fiule şi Cuvîntul Lui Dumnezeu,/ Cela ce eşti fără de moarte/ şi ai binevoit pentru mîntuirea noastră a Te întrupa/ din Sfînta Născătoare de Dumnezeu/ şi pururea Fecioara Maria,/ Carele neschimbat Te-ai întrupat/ şi răstignindu-Te, Hristoase Dumnezeule, cu moartea pe moarte ai călcat,/ unul fiind din Sfînta Treime,/ împreună slăvit cu Tatăl şi cu Duhul Sfînt,/ mîntuieşte-ne pe noi.

ANTIFONUL 3

Întru Împărăţia Ta, pomeneşte-ne pe noi Doamne,/ când vei veni întru Împărăţia Ta./

Fericiţi cei săraci cu duhul,/ că acelora este Împărăţia Cerurilor./

Fericiţi cei ce plîng,/ că aceia se vor mîngîia./

Fericiţi cei blînzi,/ că aceia vor moşteni pămîntul./

Fericiţi cei ce flămînzesc şi însetoşează de dreptate,/ că aceia se vor sătura./

Fericiţi cei milostivi,/ că aceia se vor milui./

Fericiţi cei curaţi cu inima,/ că aceia vor vedea pe Dumnezeu./

Fericiţi făcătorii de pace,/ că aceia fiii Lui Dumnezeu se vor chema./

Fericiţi cei izgoniţi pentru dreptate,/ că acelora este Împărăţia Cerurilor./

Fericiţi veţi fi cînd vă vor ocărî pe voi şi vă vor prigoni,/ şi vor zice tot cuvîntul rău împotriva voastră,/ minţind pentru Mine./

Bucuraţi-vă şi vă veseliţi,/ că plata voastră multă este în ceruri.

Veniţi să ne închinăm şi să cădem la Hristos , Mântuieşte-ne pe noi Fiul lui Dumnezeu, – Cel ce eşti minunat întru sfinţi,- pe cei ce-ţi cântăm Ţie : Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Dacă este Duminică în loc de Cel ce minunat întru sfinţi cântăm: “ Cel ce ai înviat din morţi…” sau de este praznic al Născătoarei de Dumnezeu cântăm: „Pentru Rugăciunile Născătoarei de Dumnezeu…”

HERUVICUL

Noi care pe Heruvimi. Cu taină închipuim.

Şi făcătoarei de viaţă Treimi.

Trei Sfântă cântare aducem.

Toată grija cea lumească acum să o lepădăm.

Ca pe Împăratul tuturor să-l primim, pre Cel nevăzut, înconjurat de cetele îngereşti. Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Preotul: Să ne iubim unii pe alţii ca într-un gând să mărturisim.

Corul: Pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh, Treimea cea de o fiinţă şi nedespărţită.

SIMBOLUL CREDINŢEI

Cred întru Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul, / Făcătorul cerului şi al pământului, / văzutelor / tuturor şi nevăzutelor. /

Şi întru unul Domnul / Iisus Hristos Fiul lui Dumnezeu, / Unul-Născut, / carele din Tatăl s-a născut mai înainte de toţi vecii. / Lumină din Lumină, / Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat / născut nu făcut, / cel de o fiinţă cu Tatăl, prin carele toate s-au făcut. / Carele pentru noi oamenii / şi pentru a noastră mîntuire / s-a pogorît din ceruri / şi s-a întrupat de la Duhul Sfînt / şi din Maria Fecioara / şi s-a făcut om. / Şi s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont, / şi a pătimit / şi s-a îngropat / şi a înviat a treia zi după Scripturi./ Şi s-a suit la ceruri şi şade de-a dreapta Tatălui. / Şi iarăşi va să vie / cu slavă, să judece vii şi morţii, / a căruia Împărăţie nu va avea sfârşit. /

Şi întru Duhul Sfânt, Domnul / de viaţă Făcătorul, / care din Tatăl purcede cela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit./ Carele a grăit prin prooroci. / Întru una Sfîntă / Sobornicească / şi Apostolească Biserică. / Mărturisesc un botez / întru iertarea, păcatelor./ Aştept învierea morţilor / şi viaţa veacului / ce va să fie. Amin.

MILA PĂCII

Mila păcii jertfa laudei.

Şi Duhului Tău.

Avem către Domnul .

Cu vrednicie şi cu dreptate este a ne închina Tatălui şi Fiului şi Sfîntului Duh: Treimei cei de o fiinţă şi nedespărţită.

Sfînt, Sfînt, Sfînt, este Domnul Savaof , plin e cerul şi pămîntul de mărirea Ta. Osana, Osana, întru cei de sus. Bine este cuvîntat, cel ce vine întru numele Domnului. Osana întru cei de sus.
Amin. Amin.

Pe Tine Te lăudăm, pe Tine bine Te cuvîntăm, Ţie îţi mulţumim Doamne şi ne rugăm Ţie Dumnezeului nostru .

Cuvine-se cu adevărat/ să Te fericim pe Tine Născătoare de Dumnezeu,/ cea pururea fericită şi prea nevinovată/ şi Maica Dumnezeului nostru./ Ceea ce eşti mai cinstită decât Heruvimii/ şi mai slăvită fără de asemănare decât Serafimii/ care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut/ pre Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu Te mărim.

Şi pre toţi şi pre toate .

Tatăl nostru

Tatăl nostru, carele eşti în ceruri, sfinţească-se numele Tău , fie împărăţia Ta, facă-se în voia Ta , precum în cer şi pe pământ. Pâinea noastră cea de-a pururea dă-ne-o nouă astăzi. Şi ne iartă nouă greşelile noastre precum şi noi iertăm greşiţilor noştri. Şi nu ne duce pe noi în ispită ci ne izbăveşte de cel viclean.

Preotul: Cu frica lui Dumnezeu cu credinţă şi dragoste să vă apropiaţi.

Corul: Bine este cuvîntat cel ce vine întru numele Domnului . Dumnezeu este Domnul şi s-a arătat nouă.

Trupul lui Hristos primiţi, Şi din izvorul cel fără de moarte gustaţi, gustaţi .

Corul: Văzut-am lumina cea adevărată, primit-am Duhul cel ceresc. Aflat-am credinţa cea adevărată nedespărţitei Treimi să ne închinăm că Aceia ne-a mîntuit pe noi.

Corul: Amin. Să se umple gurile noastre de lauda Ta Doamne ca să lăudăm slava Ta că ne-ai învrednicit pe noi a ne împărtăşi, cu Sfintele, Dumnezeieştile, nemuritoarele, preacuratele şi de viaţă făcătoarele Tale Taine. Întăreşte-ne pe noi întru sfinţenia Ta, toată ziua să ne învăţăm dreptatea Ta. Aliluia. Aliluia. Aliluia.

Pe marele Domn şi părintele nostru Chiril,/ şi pe domnul nostru Înalt Preasfinţitul Inochentie,/
De Dumnezeu păzită ţara noastră,/ ţara aceasta Franţa şi popoarele lor cele binecredinciose,/
Cinstita preoţime şi întru Hristos diaconie/ şi pe toţi drept măritorii creştini,/
Doamne îi păzeşte întru mulţi ani!

Comentarii

Articole similare