Acatistul cuviosului părintelui nostru Paisie de la Neamţ

Acatistul cuviosului părintelui nostru Paisie de la Neamţ

Condacul 1

Preamărind pe Cel ce te-a preamărit pe tine, cântare de laudă aducem ţie, alesul de către Stăpânul oştilor cereşti, acoperitorule pămîntului Moldovei şi prea minunate făcător de minuni, fierbinte rugător pentru noi şi mare stareţ, cuvioase părintele nostru Paisie, ca celui ce ai câstigat îndrăznire către Domnul, slobozeşte-ne din toate nevoile, ca să-ţi strigăm ţie: Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Icosul 1

Făcătorul îngerilor şi Domnul puterilor din pîntecele maicii tale ai fost ales, de Dumnezeu purtătorule părinte Paisie, căci din pruncie mare râvnă către Dumnezeu ai avut, urând cele pământeşti căci trup purtând de trup nu te-ai îngrijit. Pentru aceasta Duhul Sfânt în tine s-a sălăşluit, a cărui locaş pe tine văzându-te a-I fi îţi cântăm:

Bucură-te,  rodul înţelepciunii şi curăţiei evlavioşilor tăi părinţi;

Bucură-te, floare mirositoare a nevoinţelor  şi a credinţei lor;

Bucură-te, cel ce te-ai asemănat îngerului tău păzitor;

Bucură-te, cel ce pe părinţii tăi i-ai minunat cu blândeţea şi supunerea;

Bucură-te, cel ce din copilărie către ascultarea călugărească te-ai pregătit;

Bucură-te, cel ce sufletul tău de copil spre Dumnezeu l-ai îndreptat;

Bucură-te, cel ce mintea cu Cuvântul lui Dumnezeu din tinereţe ţi-ai îndulcit-o;

Bucură-te, cel ce inima cu totul voinţei lui Dumnezeu ţi-ai supus-o;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 2

Înălţându-ţi mintea spre cele de sus, pe cele de jos le-ai nesocotit şi pentru a nu te depărta de dragostea lui Dumnezeu ai refuzat a învăţa înţelepciunea lumii acesteia deşarte, care nu poate să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 2

Copil încă fiind, prea fericite, te-ai umplut de dorinţa de a fi sărac pentru Hristos. Împotrivirea maicii tale nesocotind-o, spre nevoinţele călugăreşti te-ai îndreptat, noi, însă, văzând bunăvoinţa ta cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te, că în cele văzute ale lumii înconjurătoare ai cunoscut pe Dumnezeu cel nevăzut;

Bucură-te, că liniştea şi singurătatea ai iubit;

Bucură-te, cel ce din tinereţe lui Dumnezeu te-ai închinat;

Bucură-te, cel ce cu desăvârşire deşertăciunile lumeşti le-ai urît;

Bucură-te, cel ce pentru dragostea lui Dumnezeu ai părăsit casa părintească;

Bucură-te, cel ce pe cele frumoase ale lumii le-ai socotit nimicnicie;

Bucură-te, cel ce pe aripile rugăciunii către Dumnezeu ai zburat;

Bucură-te, cel ce inima spre cele înalte ţi-ai îndreptat;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 3

Din tinereţile tale lui Dumnezeu a sluji ai binevoit şi, căutându-ţi un duhovnic iscusit, multe mănăstiri ai vizitat şi la Sfântul Munte ai ajuns, cântând lui Dumnezeu: Aleluia!

 

Icosul 3

Urând slăbiciunile trupului, părinte Sfinte, către nevoinţe te-ai îndreptat, ştiind că în neputinţe puterea lui Dumnezeu se săvîrşeşte. Pentru aceasta ne umilim cu sufletul şi îţi cântăm aşa:

Bucură-te, cel ce Crucea pe umeri ai luat şi lui Hristos I-ai urmat;

Bucură-te, cel ce calea cea îngustă şi plină de scârbe ai luat;

Bucură-te, cel ce înapoi nicidecum nu ai căutat;

Bucură-te, cel ce cu scrierile Sfinţilor Părinţi te-ai luminat;

Bucură-te, cel ce cu smerenia ai biruit duhul urâcios al mândriei;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut vas ales al curăţiei;

Bucură-te, om ceresc şi înger în trup;

Bucură-te, că în tăcere te-ai asemănat Părinţilor celor de demult;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 4

Tulburarea vieţii lumeşti şi valurile patimilor trecând, ai aflat liman liniştit – pustia Atosului, unde fără lenevire pentru Hristos te-ai nevoit în multă răbdare. Pentru aceasta minunat te-a preamărit Hristos, Căruia împreună cu îngerii acum Îi cânţi: Aliluia!

 

Icosul 4

Văzând râvnă ta spre cele călugăreşti, de Dumnezeu înţeleptul stareţ Vasile de la Poiana Mărului te-a îmbrăcat în mantie. Şi iată că te-a învrednicit puitorul de nevoinţe Hristos de darul cinului îngeresc a te împărtăşi, iar noi văzând aceasta a lui Dumnezeu bunăvoinţă cu bucurie îţi cântăm:

Bucură-te,  că pe Dumnzeu din toată inima L-ai iubit:

Bucură-te, că Lui din tot sufletul I-ai slujit;

Bucură-te, Paisie, cu numele copiilor asemănat;

Bucură-te, ostaş curajos, care împotriva duhului viclean neîncetat ai luptat;

Bucură-te, vistieria dragostei lui Dumnezeu;

Bucură-te, vas ales al Duhului Sfânt;

Bucură-te, cel ce pacea duhului în Hristos ai aflat;

Bucură-te, cel ce ocrotitorului tău, lui Paisie cel Mare întru toate te-ai asemănat;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 5

Cu smerenia, cu postul, dar mai ales cu rugăciunea neîncetată împotriva patimilor trupului te-ai înarmat, cuvioase, şi trupul supunându-ţi duhului, acum împreună cu îngerii slăveşti pe Dumnezeu, cântând cântarea de biruinţă: Aliluia!

 

Icosul 5

Strălucit-a în tine cu îmbelşugare darul lui Dumnezeu, căci duhul tău primit fiind în deschise-le braţe părinteşti tu ai gustat din fericirea ce va să fie. Acestei bunăvoinţe a lui Dumnezeu bucurându-ne, îţi strigăm ţie:

Bucură-te, cel  de Dumnezeu-Tatăl ales;

Bucură-te, cel de Dumnezeu-Fiul răscumpărat;

Bucură-te, cel de Dumnezeu-Duhul Sfinţit;

Bucură-te, slugă bună şi credincioasă, care pe Domnul tău mult L-ai iubit;

Bucură-te, cel ce de lume ai fugit pentru Hristos;

Bucură-te, cel ce de sine te-ai lepădat pentru Iisus;

Bucură-te, cel ce jugul lui Hristos pe umeri ai luat;

Bucură-te, că Aceluia cu dragoste I-ai urmat;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 6

Stea cu Dumnezească mergere, care luminezi calea spre Ierusalimul cel de sus, te-au aflat pe tine, prea minunate Paisie, călugării de pe Sfântul Munte şi cu dragoste ţi-au urmat avîndu-te pe tine pildă şi, ascultând de cuvintele tale, s-au învăţat sa cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 6

Un nou Palama te-ai arătat împotriva noilor urmaşi ai nebuniei lui Varlaam, Paisie de Dumnezeu înţelepţite, făcându-te cap Sfinţit al işihastilor. Pe aceia mustrându-i pentru nebunia lor, iar pe aceştia încurajându-i şi pe toţi învăţându-i cu mintea în inimă să se roage lui Dumnezeu, pentru care şi noi cu mulţumire îţi cântăm:

Bucură-te, cel  ce dragoste desăvârşită către Dumnezeu ai avut;

Bucură-te, cel ce amintirea despre Cel Răstignit pe Cruce pururea în minte ai ţinut;

Bucură-te, cel ce rugăciunea lui Iisus neîncetat ai lucrat;

Bucură-te, că pe Iisus cel iubit de tine, neîncetat în înimă L-ai purtat;

Bucură-te, cel ce sufletul spre Unul Dumnezeu ţi-ai înălţat;

Bucură-te, cel ce cu rugăciunea mintea ţi-ai luminat;

Bucură-te, că de gândurile cele deşarte ca de foc ai fugit;

Bucură-te, că numai cele bune în inimă ţi-ai sădit;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 7

Harul preoţiei de care mult ai fugit, l-ai primit cu smerenie pentru dragostea către ucenicii tăi, pe care cu înţelepciune la calea mântuirii i-ai povăţuit. Întru toate Blândului Păstor te-ai asemănat şi de la El blândeţea şi smerenia ai învăţat, Căruia acum neîncetat îi cânţi: Aliluia!

 

Icosul 7

Strălucit-a lumina cunoaşterii lui Dumnezeu în sufletul tău cel iubitor de Hristos, prea fericite, căci deşi întru al unsprezecelea ceas ai venit, asemenea cu părinţii cei de demult, plata pentru osteneli ai primit, iar noi te lăudăm aşa:

Bucură-te, locaş al faptelor bune;

Bucură-te, vas al Sfinţeniei;

Bucură-te, cununa curăţiei;

Bucură-te, râvnitorule al ortodoxiei;

Bucură-te, cel ce sufletul ţi-ai logodit cu Hristos;

Bucură-te, cel ce preoţia ai primit-o ca pe un mare dar de la Dumnezeu;

Bucură-te, păzitorul sărăciei pustniceşti;

Bucură-te, plinitorul făgăduinţelor călugăreşti;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 8

Vrând Iubitorul de oameni Hristos pe tine făclie luminoasă să te pună în sfeşnic ca să luminezi la toata lumea, te-a trimis în ţara de Dumnezeu păzită, Moldova, să renaşti aici adevărată duhovnicie şi să ne înveţi a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 8

Părăsind Sfântul Munte, în Sfânta mănăstire Dragomirna te-ai oprit, cuvioase, dar nu pentru multă vreme, căci n-ai voit a te afla sub stăpânirea rău credincioşilor unguri, şi în mănăstirea Secu te-ai mutat sub stăpânirea binecredinciosului Domn al Moldovei, iar noi, văzându-ţi râvna pentru buna credinţă, te lăudam aşa:

Bucură-te,  bunul nostru păstor;

Bucură-te,  grabnicul nostru ajutător;

Bucură-te,  stea care arăţi nouă pe Soarele Dreptăţii,

Bucură-te,  rază a dimineţii;

Bucură-te,  stâlp tare al făgăduinţelor călugăreşti;

Bucură-te,  pildă al îndelung răbdării şi al dragostei Dumnezeieşti;

Bucură-te,  luminătorul Moldovei;

Bucură-te,  ocrotitorul comunității noastre;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 9

Văzând viaţa ta aleasă şi mulţimea ucenicilor tăi, care nu mai încăpeau în mănăstirea Secu, de Dumnezeu înţelepţitul Gavriil, al Moldovei Mitropolit, te-a numit pe tine stareţ al preaslăvitei Lavre Neamţ, unde mutându-te cu fraţii tăi, cânţi lui Dumnezeu, Celui ce ţi-a purtat de grijă: Aliluia!

 

Icosul 9

Dumnezeu te-a dăruit pe tine Lavrei Neamţ stareţ înţelept şi blând păstor, care neîncetat te-ai îngrijit de turma ta cuvântătoare, iar noi mărind nevoinţele tale cu mulţumire îţi cântăm:

Bucură-te,  părinte iubitor de fii, care cu înţelepciune turma la Împărăţia cea Cerească ţi-ai condus-o;

Bucură-te,  cel ce pe cei iubitori de curăţie în jurul tău i-ai adunat;

Bucură-te,  cel ce pe cei neascultători cu poveţele tale până la lacrimi i-ai umilit;

Bucură-te, cel ce cu viaţa ta pe ucenici i-ai pilduit;

Bucură-te,  cel ce pentru mântuirea fiilor tăi gata ai fost să te jertfeşti:

Bucură-te,  cel ce cu bucurie ai primit toate ispitele vieţii călugăreşti;

Bucură-te, cel ce cu mare evlavie şi cu râuri de lacrimi Sfânta Liturghie întotdeauna ai slujit;

Bucură-te, cel ce la icoana prea Sfintei Fecioare durerea sufletească ţi-ai mărturisit;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 10

Străin şi oaspete ai fost pe acest pământ, cuvioase, căci din copilărie fiind ales de Dumnezeu, toată viaţa cu vrednicie lui Hristos i-ai slujit, iar acum împreună cu puterile cereşti îl slăveşti, cântându-i: Aliluia!

 

Icosul 10

Cu totul fiind plin de virtuţi, înger în trup te-ai făcut, şi pe cei ce alergau la tine cu dragoste i-ai primit şi prin încercări i-ai curăţit şi pe noi ne-ai folosit cu învăţăturile şi cu scrierile tale, pentru care îţi cântăm aşa:

Bucură-te,  cel ce pe tine în dar lui Dumnezeu te-ai adus;

Bucură-te,  cel ce mintea ţi-ai înălţat-o spre cele de sus;

Bucură-te,  bucuria călugărilor;

Bucură-te, lauda sihaştrilor;

Bucură-te,  mărgăritar al curăţiei;

Bucură-te,  adâncimea ascultării;

Bucură-te,  cel ce neîncetat te rogi pentru noi;

Bucură-te,  cel ce comunitatea noastră o păzeşti de ispite şi nevoi;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 11

Dorind cu vrednicie să-ţi săvârşeşti chemarea ta, te-ai luminat cu scrierile Sfinţilor părinţi, care spre folosul nostru le-au tradus, ca şi noi să ne învăţăm a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 11

Grabnic ajutător şi mângâietor ai fost ucenicilor tăi, cuvioase, folosindu-i cu poveţele tale şi spre cele plăcute lui Dumnezeu îndreptându-i, iar pe noi ne-ai învăţat să-ţi aducem aceste laude:

Bucură-te, izvor de apă vie;

Bucură-te, vistierie a faptelor bune;

Bucură-te, noule teolog, care cu învăţăturile tale ne umileşti;

Bucură-te, purtătorule de Dumnezeu, care cu lumina Taborului ne luminezi;

Bucură-te, cel ce ne-ai arătat calea nemuririi;

Bucură-te,  cel ce te-ai făcut nouă pildă a postirii;

Bucură-te, lucrătorule bun al viei lui Hristos;

Bucură-te, păzitorul poporului moldovenesc binecredincios;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 12

Sosind ziua prăznuirii tale, prea fericite, ne bucurăm noi toţi cei care te cinstim pe tine, învăţătorule al rugăciunii şi al blagocestiei, căci acum stând la prestolul lui Hristos – Împăratul slavei te rogi şi pentru noi, cântându-i: Aliluia!

 

Icosul 12

Ocrotitor al Moldovei te-ai arătat, prea cuvioase părintele nostru Paisie, căci neîncetat te rogi pentru noi, cei care cerem de la Hristos sfârşit creştinesc vieţii noastre şi răspuns bun în ziua judecăţii şi având în tine nădejde de mijlocire îţi aducem mărire:

Bucură-te, cel ce  lui Dumnezeu cu vrednicie I-ai slujit;

Bucură-te, cel ce sfârşitul lumesc din timp ţi l-ai cunoscut;

Bucură-te, cel ce cu Sfinţii te-ai sălăşluit

Bucură-te, cel ce răsplata ostenelilor tale de la Hristos ai primit;

Bucură-te, cel ce cu îngerii te veseleşti;

Bucură-te, cel ce cu cuvioşii te odihneşti;

Bucură-te; cel ce de la cele vremelnice la cele veşnice te-ai mutat;

Bucură-te, cel ce cu cununa nestricăcioasă de Hristos ai fost încununat;

Bucură-te, Paisie, cel ce ai renăscut în ţara noastră duhovnicia!

 

Condacul 13

O, prea minunate plăcutule a lui Hristos, mare stareţ şi făcătorule de minuni, preacuvioase părintele nostru Paisie, lucrătorule ales al rugăciunii lui Iisus, şi de Dumnezeu înţelepţite traducător al Filocaliei, nu ne lăsa pe noi fiii tăi, care pururea rătăcim şi nimic bun nu avem; Cercetează-ne cu dragostea ta, ridică-ne din răcirea duhovnicească şi învaţă-ne să ne rugăm, că prin tine fiind păziţi să ne învrednicim întru lumina cea neînserată neîncetat al lăuda pe Hristos-Împăratul Slavei, cântându-I: Aliluia! (Acest condac se citește de 3 ori)

Apoi Icosul 1 și Condacul 1.

 

Rugăciunea cuviosului părintelui nostru Paisie de la Neamţ

O, preaminunate alesule al lui Hristos, mare stareţ, preacuvioase părintele nostru Paisie, în zilele vieţii tale pământeşti pe mulţi la calea mântuirii i-ai povăţuit şi cu înţelepciune spre Împărăţia Cerurilor i-ai ridicat, şi tuturor ai fost părinte blând şi iubitor. Însuşi şi acum, când te afli în lumina cea necreată, înmulţeste dragostea ta către noi cei neputincioşi şi amarnic ispitiţi de duhul cel rău şi de patimile noastre. Cu umilinţă te rugăm, părinte Sfinte, după darul dat ţie de la Dumnezeu, ajută-ne nouă să facem voia lui Hristos întru smerenie şi simplitatea inimii, aprinde în inimile noastre frica lui Dumnezeu şi învaţă-ne a ne ruga şi a nădăjdui, a crede şi a răbda, a ierta şi a iubi, ispitele a le birui şi viaţa veşnică cu rugăciunile tale a o moşteni, slăvind Treimea cea de o fiinţă, pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în veci vecilor, A m i n!

Comentarii

Articole similare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *